Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

NothingIsTrue
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
NothingIsTrue
5645 9de8
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viaszydera szydera
NothingIsTrue

June 26 2017

9485 4dea 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaPrzygnebiona Przygnebiona
NothingIsTrue
0808 79ab
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viaszydera szydera
NothingIsTrue
4638 ff92 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
4948 fe78
NothingIsTrue
4771 4d76
NothingIsTrue

June 20 2017

0660 0532
Reposted fromLittleJack LittleJack viashitsuri shitsuri
NothingIsTrue
Kolejna noc tańca ze śmiercią.
— azazel
Reposted fromazazel azazel viashitsuri shitsuri
0648 91e8 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viashitsuri shitsuri
0492 3d67
Reposted fromLittleJack LittleJack viashitsuri shitsuri

June 19 2017

NothingIsTrue
3082 6b5b
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viashitsuri shitsuri
NothingIsTrue
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viashitsuri shitsuri
NothingIsTrue
3858 6d96
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viashitsuri shitsuri
NothingIsTrue
Bo mi kurwa pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen.
Reposted fromorchis orchis viashitsuri shitsuri
NothingIsTrue
NothingIsTrue
4748 6414
Reposted fromretaliate retaliate viashitsuri shitsuri
NothingIsTrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl