Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

NothingIsTrue
7823 7add 500
Reposted fromabandroned abandroned viashitsuri shitsuri
2601 e2ab
Reposted fromclitoris clitoris viaMigotliwa Migotliwa
NothingIsTrue
Reposted fromnebthat nebthat viaMigotliwa Migotliwa
NothingIsTrue
NothingIsTrue
NothingIsTrue
2469 f2c3
Reposted fromonlyman onlyman viaikari ikari

January 19 2018

NothingIsTrue

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything viaaisolro aisolro
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viaplugss plugss
NothingIsTrue
4306 6d01
Reposted fromalamakotakotmaale alamakotakotmaale viaunni unni
5800 1fe7 500
Reposted frombaboooshka baboooshka viasommermdchen sommermdchen
NothingIsTrue
NothingIsTrue
0514 0a2d
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 18 2018

NothingIsTrue
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viaMigotliwa Migotliwa
NothingIsTrue

Dzisiaj jest dzień na zapłakanie.

Zwinięta w kłębek, schowam się pod kołdrą i będę tęsknić. 

Głośno i rozpaczliwie.

Bo dużo jest we mnie żalu i samotności. Niewykorzystanej miłości po prostu.

— m
NothingIsTrue
9680 2664
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
NothingIsTrue
9681 293f
NothingIsTrue
NothingIsTrue
8106 a510
Reposted fromlaters laters viahavingdreams havingdreams
NothingIsTrue

Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję. 

— Jakub Żulczyk
NothingIsTrue
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl