Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

NothingIsTrue
5685 7543
Reposted fromdatfeel datfeel viamaciekp maciekp
NothingIsTrue
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viamaciekp maciekp
NothingIsTrue
0485 da15 500
Reposted fromtfu tfu viamaciekp maciekp
NothingIsTrue
Najtrudniejsza walka to ta z własną głową, przed tym wrogiem  nie uciekniesz...
— tumblr
Reposted fromSalute Salute vianyaako nyaako
NothingIsTrue
0498 7294 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
NothingIsTrue
Reposted fromewelina ewelina viairmelin irmelin
NothingIsTrue
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin

April 17 2018

NothingIsTrue
8096 9430
NothingIsTrue
NothingIsTrue
6418 9fcc 500
Reposted frompunisher punisher viabanshe banshe
NothingIsTrue
6693 084e
Reposted fromkarahippie karahippie viabanshe banshe
NothingIsTrue
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viashitsuri shitsuri
NothingIsTrue
8682 b841 500
Reposted fromannkowa annkowa viamaciekp maciekp

April 16 2018

NothingIsTrue
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus viaaisolro aisolro
NothingIsTrue
7100 db2e 500
Reposted fromseaweed seaweed viainsanedreamer insanedreamer
NothingIsTrue
2283 2c26 500
Reposted frompulperybka pulperybka viainsanedreamer insanedreamer
NothingIsTrue
2307 67cc 500
Reposted frommerkaba merkaba viainsanedreamer insanedreamer

April 15 2018

NothingIsTrue
Najgorsze nie było to, że odczuwałem smutek.
Najgorsze było to, że naprawdę nic nie czułem.
— Piotr Bucki – Złap równowagę. Jak mądrze żyć z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym?
Reposted fromnyaako nyaako viamaciekp maciekp
NothingIsTrue
4021 b5a7
Reposted fromcountingme countingme viamaciekp maciekp
NothingIsTrue
Reposted fromfungi fungi viamaciekp maciekp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl