Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

NothingIsTrue
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viashitsuri shitsuri
NothingIsTrue
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viashitsuri shitsuri
5511 69f6
Reposted fromidiod idiod viashitsuri shitsuri
NothingIsTrue
Ale pękaj, serce moje, bo usta milczeć muszą
— Hamlet
Reposted frommruugaa mruugaa viashitsuri shitsuri
4332 7817
Reposted frompheebs pheebs viashitsuri shitsuri
NothingIsTrue
5089 f35a
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viashitsuri shitsuri
NothingIsTrue
Reposted fromoll oll viashitsuri shitsuri
NothingIsTrue
3217 a357
Reposted fromiamstrong iamstrong vianyaako nyaako
NothingIsTrue
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
NothingIsTrue
2341 4820
Reposted fromcasanovared casanovared vianyaako nyaako
NothingIsTrue
2445 a458
Reposted frompiehus piehus vianyaako nyaako

June 17 2017

4990 0349
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
NothingIsTrue
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
NothingIsTrue
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
NothingIsTrue
2436 c579 500
Jarosław Borszewicz - "Mroki"
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viaszydera szydera
NothingIsTrue
0545 b8ac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl