Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2019

NothingIsTrue
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć jakie było pytanie.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
NothingIsTrue
0599 d856 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
NothingIsTrue
1790 ed1c
Reposted bybellabellaultravioletstream-of-consciousness-journallisiazupaCattdobrazlathelostcauseazile1

March 04 2019

NothingIsTrue
Daj duszy mojej ukojenie wielkie. A ciału memu kilka godzi oddechu. Daj zapomnienie o udręce dzisiaj i niemyślenie o tym, co mnie czeka jutro. Daj błogość niewiedzy i nieświadomości, daj zmysł nieprzeczuwania. I nie pozwól, żebym przyzwyczaił się do życia!
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa

March 03 2019

NothingIsTrue
Niech już wszystko się ułoży.  Niech już wszystko będzie dobrze. Proszę...
Reposted fromtroubles troubles viahavingdreams havingdreams
NothingIsTrue
7592 0ed2
Reposted fromtichga tichga viaikari ikari
NothingIsTrue
6962 4cef 500
Reposted fromsoftboi softboi viaikari ikari
NothingIsTrue
2096 0d81 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaikari ikari
NothingIsTrue
5261 be96 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
NothingIsTrue
2471 09f7 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
6573 2004
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
NothingIsTrue
- Wiem, że będzie ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko
Reposted fromwagabunda wagabunda viatouchthesky touchthesky
NothingIsTrue
Szukam diagnozy:
ile trwają
fantomowe bóle
amputowanych
marzeń?
— derida
Reposted fromderida derida viatouchthesky touchthesky
NothingIsTrue
8062 dac3 500
Reposted byedenpathSkydelanfugufisz

March 02 2019

NothingIsTrue
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
NothingIsTrue
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viatouchthesky touchthesky
NothingIsTrue
8321 8b9b
Reposted frompampunio pampunio viaikari ikari
NothingIsTrue
6413 34fa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
NothingIsTrue
7255 a395 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
NothingIsTrue
7490 70ea
Reposted bymatajnTokyoMEWSikariskillzmcflyintroweirdLuukkaelentariegnocco
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl